Stadgar

§ 1 Föreningens namn

Bokutgivaresällskapet Seriff.

§ 2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 3 Föreningens ändamål

Seriff är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, vars ändamål är att främja marknadsföring och spridning av medlemmarnas böcker. Vidare ska föreningen vara en källa till information för intresserade personer samt medier, samhälleliga institutioner, företag och andra verksamheter intresserade av bokutgivning på egen hand.

Föreningen och dess medlemmar ska aktivt arbeta med att – genom media och personliga kontakter – informera andra om fördelarna med egenutgivning och hur man själv producerar böcker.

Föreningen vill också:

1. arrangera mässor och konferenser för medlemmarna.

2. ordna föreläsningar för medlemmarna.

3. delta på mässor inom berörda områden.

Styrelsen äger rätten att besluta om att bjuda in allmänheten till speciella utåtriktade evenemang.

§ 4 Medlemskap

1. En person som författat, eller har för avsikt att författa, en bok och har gett ut den, eller har för avsikt att ge ut den på egen hand, antingen via eget förlag eller via annan anlitad publiceringtjänst.

2. Medlemmar måste vara privatpersoner med verifierbara personuppgifter. Företag och förlag kan erbjudas stödmedlemsskap.

3. Alla medlemmar kan vara aktiva inom föreningen genom att föreslå, driva och delta i olika projekt relaterade till föreningens verksamhet. Alla projekt beslutas av styrelsen efter ansökan.

4. Alla medlemmar behandlas lika och kommer inte diskrimineras på grund av ålder, kön, religion, etniskt ursprung eller åsikter. Samtliga aktiva medlemmar i föreningen har 1 röst vid årsmötet. Passiva medlemmar (stödmedlemmar) har inte rösträtt vid årsmötet

Utträde ur föreningen skall ske skriftligen via epost eller brev till styrelsen. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller följer de regler som gäller för föreningen, eller skadar föreningen på ett eller annat sätt, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av en enig styrelse.

§ 5 Medlemsavgiften

Medlemsavgift skall betalas av samtliga medlemmar. Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Medlemsavgiften skall vara bokförd på föreningens konto senast den 1 februari varje år. Medlemmar som tillkommer efter den 1 oktober erhåller automatiskt medlemskap även för därtill följande år.

Återbetalning av medlemsavgiften görs ej för innevarande år vid utträde eller uteslutning. Medlem som inte betalat in sin avgift före den 1 april anses ha utträtt.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen mellan årsmötena.

Vid årsmötet väljs varje år en ordförande, minst två styrelseledamöter och minst en suppleant, samt en revisor och en revisorsuppleant.

Styrelsen beslutar själva om vem som ska vara kassör, sekreterare och eventuella andra poster.

Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, minst två i förening. Styrelsen kan utse en eller flera personer utanför styrelsen som firmatecknare. Större beslut rörande den löpande verksamheten kan endast beslutas av årsmötet. Detta ska ha föregåtts av en föreningsomröstning.

Styrelsen skall via nyhetsbrev hålla medlemmarna löpande informerade om arbetet med föreningen.

§ 7 Årsmötet

Årsmötet ska hållas senast 1 april. Extra årsmöte kan hållas om situation uppstår som:

1. hotar föreningens existens eller trovärdighet.

2. påverkar alla medlemmarna märkbart i deras utövande (t.ex. nya lagar).

3. inte på annat sätt kan ha förutsetts vid föregående föreningsstämma.

4. påkallats av 2/3 av medlemmarna.

Det ska vara möjligt för medlemmar att delta i mötet även om de befinner sig på annan geografisk plats än mötet. Ombudsröstning är tillåtet, max två röster per ombud. Fullmakt krävs. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen. Samma regler för kallelse och dagordning som för ordinarie årsmöte gäller. Samtliga medlemmar kan sända in motioner till årsmötet. De ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor före mötet.

§ 8 Kallelse och meddelanden

Kallelse till föreningsstämma och övriga meddelanden görs via epost.

Kallelse till föreningsstämma ska göras minst 2 veckor innan mötet.

§ 9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 10 Bestämmeler om Revisor(er)

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, föreningsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en månad före föreningsmötet. Revisorerna ska överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före föreningsstämman.

§ 11 Förvaltning

Uppkommen vinst ska fonderas.

§ 12 Upplösning

I det fall föreningen inte har någon verksamhet, i betydelsen protokollförda möten, under ett kalenderår anses föreningen vilande. Eventuella tillgångar används i första hand för att upprätthålla webbsidan, det vill säga betala för domännamn och webbhotell och därmed låta informationen på webbsidan vara tillgänglig.

I det fall föreningen inte har någon verksamhet under tre år upplöses föreningen. Eventuella återstående tillgångar skänks till något kulturellt ändamål. Ansvarig för att ombesörja detta är den som senast valts till kassör i föreningen.

§ 13 Ändring i stadgarna

För ändring i stadgarna krävs att minst 2/3 av årsstämman är enig i beslutet.

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se